Apoštolská církev

Je protestantská letničně zaměřená církev. Každou neděli od 9 do 11 hodin se v Křesťanském centru koná bohoslužba se současnými chvalozpěvy Bohu, kázáním Božího slova, modlitbami i prostorem pro sdílení a rozvíjení vztahů.

Sbor v Zábřehu je součástí Apoštolské církve v ČR. Spolu s ostatními křesťany v naší zemi i ve světě chceme hlásat radostnou zvěst (evangelium) o tom, že „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna Ježíše Krista, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Bible, Jan 3,16). Skrze přijetí oběti Ježíše Krista za naše hříchy tak je každému člověku nabízeno smíření s Bohem a život v osobním vztahu s ním.

Naše zapojení v místním sboru nám dává možnost, abychom mohli toto své rozhodnutí pro život s Bohem a podle jeho vůle uplatňovat v praxi. Každému z nás byly dány dary a společenství církve nám pomáhá tyto dary rozvíjet, aby mohly přinášet požehnání nejen v církvi, ale i pro naše okolí a naši zemi.

Nedělní bohoslužba je příležitostí k společnému uctívání Boha, poznávání Božího slova skrze současně a prakticky zaměřené kázání i na sdílení toho, co Bůh dělá v našich životech. Setkáváme se tu s bratry a sestrami ze Zábřeha i z okolních měst a vesnic. Nejsme uzavřeným společenstvím, na našich bohoslužbách slouží pastor a služebníci z našeho sboru, ale rádi zveme i pastory a služebníky z jiných sborů či církví.

Během týdne se pak scházíme na řadě dalších menších setkání jak v prostorách Křesťanského centra, tak na dalších místech podle místa bydliště či podle zájmu či zaměření služby.

Všechna tato setkání jsou otevřena lidem všech věkových, národnostních i sociálních vrstev. Věříme, že každý člověk, který chce podle poznaného Božího slova žít, má možnost najít své místo i ve společenství církve.

Více se můžete dozvědět na adrese www.aczabreh.cz, popř. www.apostolskacirkev.cz.

Comments are closed.